19.09.2018

Co-creatie in de Zorg ICT

Per 1 januari 2019 wordt er in de acute geestelijke gezondheidszorg (ggz) een flink aantal veranderingen doorgevoerd. Althans, dat is het streven en heeft qua voorbereiding en implementatie nog flink wat voeten in aarde.

Voor mensen die, om sterk uiteenlopende redenen, op enig moment dusdanig in de war raken dat acuut psychische zorg noodzakelijk is, bestaat er een speciale vorm van hulpverlening: dit wordt de acute-ggz genoemd, ofwel crisisdienst.

 

Bekostiging
Voor mensen in een psychische crisissituatie dient acute zorg dusdanig toegankelijk te zijn dat hulpdiensten hier snel op kunnen reageren. Afgesproken is dat psychische hulpverlening 24/7 beschikbaar moet zijn. De vergoeding die ggz-organisaties ontvangen voor deze dienst is echter gebaseerd op het aantal patiënten dat wordt aangemeld, en dus niet op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten behorend bij het doorlopend beschikbaar houden van de crisisdienst. De nieuwe bekostigingsmethode moet zorgen voor een beter passende vergoeding.

 

Generieke Module
Naast de nieuwe bekostiging worden tevens de zorgprocessen aangepakt. Hiervoor zijn standaarden ontwikkeld waarin o.a. de kwaliteit van de acute ggz wordt beschreven. Deze standaard noemt men de Generieke Module Acute Psychiatrie. De doelstelling van deze module is het bijdragen aan tijdige- en kwalitatief goede acute hulpverlening. Het is van belang dat de acuut psychiatrische keten vanaf het eerste contact met een verwijzer (politie, huisarts, naasten) vloeiend functioneert en aansluit bij de zorgbehoefte van de persoon in crisis.

 

Regioplan
Voor de implementatie van de plannen zijn er zijn 28 regio’s voor acute ggz (18+) samengesteld. En in elk van deze regio’s is één zogenaamde ‘representerende zorgverzekeraar’ benoemd, die vervolgens één aanbieder van acute ggz aanwijst (de budgethouder). Het is de taak van de budgethouder om voor zijn regio een plan op te stellen over de organisatie van de zorgprocessen in de keten. Het gaat hier dan om de eerste 72 uur waarin acute hulp wordt geboden. Dit betekent dat er dus per regio afspraken worden gemaakt met partijen als politie, huisartsen en gemeenten: wie doet wat, wanneer en hoe. De eerdergenoemde Generieke Module biedt hier leidraad.

 

Keten informatie

Hoe ziet zo’n proces van informatie-uitwisseling tussen betrokken partners er in de praktijk eigenlijk uit? Het maakt qua stappenplan nogal een groot verschil in welke omstandigheid de persoon in crisis zich bevindt: Betreft het een bekende van een ggz-instelling? Is er sprake van agressiviteit of zelfs van suïcidale kenmerken? Is er drugs in het spel? En hoe zit het met zijn of haar omgeving? Zijn zij op de hoogte en/ of kunnen zij hulp bieden? Je kunt je voorstellen dat dit inschattingsproces erg afhankelijk is van de omstandigheden van het geval, waarbij ook de urgentiegraad kan toe- of afnemen. Het monitoren- en uitwisselen van relevante informatie tussen de hulpverleners is hierbij essentieel. Je wilt natuurlijk niet onnodig een team van psychiaters- en politie naar iemands huis sturen als gevolg van haperende informatiestromen.

 

Standaard v.s. maatwerk

Omdat we te maken hebben met een aanpak waarin de samenwerking tussen ketenpartners regionaal wordt vormgegeven, is er (ondanks de standaarden uit de Generiek Module) ruimte voor een wisselende inrichting per regio. Geheel onlogisch is dat natuurlijk niet, want de acute zorg in een dichtbevolkt gebied laat zich natuurlijk anders inregelen dan in een regio met langere reistijden en minder frequente meldingen.

 

Om per regio, en dus per budgethouder, ondersteuning te bieden in het leveren van acute psychische zorg is een digitaal informatie-uitwisselingssysteem haast niet meer weg te denken. Alle betrokkenen willen immers dat relevante informatie snel, volledig en bij de juiste partij terecht komt. Maar wie heeft welke informatie op welk moment nodig, en welke standaarden moeten daarbij in acht worden genomen? Met deze vragen is softwareleverancier NEXUS Nederland naar de ggz-markt gegaan, teneinde gezamenlijk de informatiestromen onder de loep te nemen. Onderwerpen als: ‘de impact van triage op de huidige werkwijze en registratie’, of ‘hoe dient de geleverde zorg vanuit de diverse ketenpartners te worden verantwoord naar de zorgverzekeraar?’ stonden centraal tijdens de Dag voor de Acute GGZ op 13 september jl.

 

 

Arjen Sondag, productmanager bij NEXUS en organisator van de workshop: “Vanuit onze ggz-klanten heerste er onduidelijkheid over de wijze waarop het nieuwe beleid voor de acute zorg doorgevoerd moet worden. Om hun behoefte scherp te krijgen hebben we deze dag georganiseerd. De wisselwerking met de klant biedt ons namelijk de mogelijkheid om gezamenlijk met de klant toe te werken naar IT-oplossingen die aansluiten bij zowel hun specifieke praktijksituatie, als de standaarden vanuit wet & regelgeving. Niet alleen op managementniveau, maar bezien vanuit alle disciplines.”

 

Zes thema’s zijn in workshopvorm aan de kaak gesteld onder een mooi gemêleerd gezelschap van ggz-medewerkers. Niet geheel onverwacht waren er grote verschillen qua wijze waarop hun zorgprocessen zijn ingericht. Ook qua interpretatie van begrippen uit Generieke Module bleek er nog ruimte voor discussie. Dit laatste was overigens opmerkelijk gezien de zorgstandaarden binnen de ggz er juist toe dienen om één gemeenschappelijke taal te bezigen. Na een mooie dag van uitwisselen van ervaringen werd de workshop plenair afgesloten met een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen. GGZ Oost Brabant: “Een dergelijke dag brengt verschillende disciplines bij elkaar waardoor gesproken kan worden over o.a. interpretatie van de regelgeving en het uitwisselen van gegevens in de keten. Door het organiseren van deze dag maakt NEXUS Nederland het mogelijk om specificaties aan te scherpen ten behoeve van het ontwikkelen van functionaliteit ter ondersteuning van behandelaren en ondersteunende functies.”

Check check dubbelcheck

Om de opgedane kennis van de workshop te spiegelen aan de gedachten van GGZ-Nederland, reisde Jan Wouda en Marco Everaers (Productmanager resp. Software Engineer NEXUS) naar Nijkerk af om het minicongres acute ggz door GGZ-Nederland bij te wonen. Jan: “Helaas bleven de nog openstaande vragen onbeantwoord, maar bevestigde het daarentegen dat we met onze nieuwe crisis-applicatie goed op weg zijn.

 

NEXUS Nederland verwacht medio december 2018 hun nieuwe crisis-applicatie te lanceren, ingericht conform de standaarden uit de Generieke Module Acute Psychiatrie, inclusief slimme triagewijzer. Marco: “De eindgebruiker kan met behulp van de nieuwe crisisapp in een paar simpele stappen het administratieve deel afronden. Het systeem kan via deze module met minimale input het dossier opbouwen en vervolgens automatisch de facturatie en afhandeling regelen.”

 

Status

De regioplannen van de 28 acute-ggz aanbieders moesten op 1 september bij de representerende zorgverzekeraar zijn ingediend. De gesprekken tussen verzekeraar en ggz aanbieder zijn op dit moment (hopelijk) in volle gang, want uiterlijk 12 november 2019 dient de aanvraag ingediend te worden bij de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben bij de NZa en het ministerie van Volksgezondheid tevergeefs kenbaar gemaakt dat het tijdspad voor het inkooptraject acute ggz erg kort is. Uitgangspunt voor implementatie van het regioplan is nog steeds 1 januari 2019.

 

Blijf op de hoogte!
Mis nooit meer een workshop, en blijf geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in de ggz- en ziekenhuismarkt: we nodigen je van harte uit om hier onze LinkedIn pagina te volgen!

Kontakt