De zorg is in beweging en verandert continu – als zorgorganisatie brengt dit steeds nieuwe uitdagingen met zich mee die resulteren een continu proces aan verbeteringen en optimalisaties op het zorgproces. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe wetgeving, technologische ontwikkelingen en veranderde behoeften van patiënten. Een van de grootste uitdagingen is het ondersteunen van het zorgproces door middel van innovatieve ICT-oplossingen. Deze oplossingen dienen op de juiste manier geïmplementeerd te worden binnen de verwachtingen van de klant en binnen tijd en budget. Wij kunnen deze projecten optimaal ondersteunen en begeleiden door een mix van goed projectmanagement en kennis van de zorg.

 

Wat is projectmanagement?

Projectmanagement zorgt voor het doelgericht sturen op het bereiken van projectresultaten en het controleren van kansen en bedreigingen in omgevingen die voortdurend in beweging zijn.

 

Onze NEXUS-projectmanagers staan in voor het gecontroleerd verloop van implementatietrajecten. Zij vormen de schakel tussen onze software, het (implementatie)team en de klant. Samen met de projectmanager van het ziekenhuis werken we in projectteams aan zowel kleine als uitgebreide implementatietrajecten van onze software. Onze projectmanagers zijn van begin tot het eind verantwoordelijk voor het bereiken van resultaten.

 

Onderstaande onderdelen zijn voorbeelden van belangrijke werkzaamheden van de projectmanager:

  • bepaling van de scope van het project;
  • planning en fasering van het project;
  • uitvoering van de werkzaamheden conform planning en overeengekomen fasering;
  • opvolging van de projectvoortgang;
  • sturen op bereiken van mijlpalen aan de hand van gedocumenteerde producten.

 

Het team 

Het team bestaat uit ambitieuze collega’s die elke dag vol passie, plicht en persoonlijkheid werken aan het digitaliseren van zorg bij onze klanten. Onze projectmanagers hebben jarenlange ervaring in de zorg en kennen de markt. Aangevuld met een uitgebreide kennis van ICT zijn wij uw partner om projecten te laten slagen. Wij weten hoe processen werken en samenhangen.

 

Methodiek

Onze projectmanagers hebben een eigen implementatiemethodiek ontwikkeld op basis van het Prince2-raamwerk voor projectmanagement. Zie voor meer informatie het SIM-model (Standardized Implementation Method).

 

“Organisaties kunnen alleen succesvol zijn als projecten succesvol worden uitgevoerd. Projecten kunnen op hun beurt alleen succesvol zijn als projectmanagers succesvol projecten realiseren.”

Downloads

Als projectmanager verzorg je de dagelijkse leiding van een project. Met het project moet je een resultaat halen binnen een bepaalde periode. Als projectmanager geef je leiding aan projecten met een tastbaar eindresultaat. Je bent bezig met de dagelijkse gang van zaken - je zit dicht bij het vuur. Een projectmanager kan meestal niet terugvallen op routine. Improviseren is daarom aan de orde van de dag.

 

Wat doet een projectmanager in de praktijk?

Een project heeft meerdere fasen, waarin het accent voor de projectleider steeds op andere taken ligt. De taken die hier worden genoemd, gelden dus voor iedereen die leiding geeft in een omgeving waar projectmatig werken plaatsvindt.

 

1. Afspraken maken over doelstelling en randvoorwaarden

Als projectmanager moet je weten wat de reden en de doelstelling van het project is. Als dit nog niet duidelijk is, kan de projectmanager de opdrachtgever hierbij adviseren. Waar moet het eindresultaat aan voldoen? Vaak worden doelstellingen in de beginfase (te) vaag geformuleerd. In deze fase moeten er ook afspraken gemaakt worden over randvoorwaarden als de deadline, het beschikbare budget en de middelen. Als de projectmanager wordt ingehuurd, moeten er duidelijke afspraken komen over de communicatie tussen het lijnmanagement en het projectteam. Zonder medewerking van het lijnmanagement krijgt de projectmanager niets gedaan. De projectmanager legt alles vast in een projectplan dat door zijn opdrachtgever wordt goedgekeurd.

 

2. Een projectplan maken

Wanneer er een doelstelling is, kan de projectmanager een projectplan maken. In de voorbereidingsfase denk je na over de volgende punten:

  • Hoe stem je de verschillende activiteiten op elkaar af om het eindresultaat te bereiken?
  • Welke tussentijdse mijlpalen komen er?
  • Welke producten worden in welke fase opgeleverd?

 

Ook doe je in deze fase veel voorbereidend inhoudelijk werk. Je moet straks alle teamleden aan het werk houden. Je kunt in deze fase alvast zorgen dat ze de eerste tijd vooruit kunnen.

 

3. Het project starten

Vaak volgen er een of meerdere bijeenkomsten waarin de teamleden elkaar leren kennen en door jou voorgelicht worden over het project. Taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld. Je zorgt ervoor dat er een teamgeest ontstaat waarin het project tot een succes kan worden.

 

4. Het beheersen van de voortgang

Dit is het leeuwendeel van het werk. Je hebt als projectmanager de leiding over de dagelijkse gang van zaken. Als er regels zijn opgesteld, moet je ook toezien op de naleving daarvan. Als er tussentijdse deadlines zijn vastgesteld, moeten die ook worden gehaald. Ondertussen moet er veel geïmproviseerd worden. Er duiken grotere en kleinere problemen op: een extra kostenpost, een leverancier die niet op tijd is, een teamlid dat ziek wordt, een gewenste uitbreiding van de scope. Waarschijnlijk komt je team met veel creatieve ideeën. Je moet hiervoor open staan. Het kan gebeuren dat verschillende partijen met alternatieve oplossingen komen, waarvan je de voordelen en risico's afweegt. Jij bent de eindverantwoordelijke.

 

5. Het project afronden
Een project is per definitie tijdelijk. Na het project is het de bedoeling dat de projectorganisatie ontbonden wordt en de bereikte resultaten worden ingebed in de bestaande organisatie. Het is een essentieel onderdeel van de verantwoordelijkheid van de projectmanager dat gezorgd wordt voor blijvende resultaten door toe te zien op een gestructureerde, kwalitatief hoogstaande borging van de projectresultaten.

 

Downloads

'Zorgorganisaties zijn complex en dynamisch. Een hecht projectteam van de klant samen met NEXUS, is voor het slagen van het project essentieel. Zo ontstaat al in de eerste implementatie het “warroom”-concept. Alle projectteam-leden samenwerken in één projectruimte, waar uit de praktijk blijkt dat daar de mooiste oplossingen ontstaan. In de projecten waar dit gefaciliteerd kan worden, is dit zeer succesvol. Zo is het eindresultaat van ons allemaal en wordt het breed gedragen. Als je als projectmanager kunt zorgen je voor de juiste mensen op de juiste plaats worden de mooiste resultaten behaald.'
Mary van der Torre, projectmanager NEXUS Nederland B.V.

 

 

'Als een doe-het-zelver naar een bouwmarkt gaat om een boor te kopen, kan hij een technische verhandeling krijgen over de voor- en nadelen van verschillende boren. Dat gesprek kan zo technisch en ingewikkeld worden, dat buiten beeld raakt dat het niet gaat om de boor, maar om het gat in de muur dat ermee gemaakt moet worden; de hoofdzaak raakt buiten beeld.

 

Als softwareleverancier ligt het accent in projecten vaak op de software, terwijl het niet meer en minder dan een middel is. Het motiveert mij vooral om het projectteam scherp te houden op waar het in het project om te doen is, niet in termen van middelen (de software), maar om de daarmee te behalen resultaten voor de organisatie. Geen organisatie bestaat om software draaiende te houden, maar om met die software aansprekende resultaten te behalen in lijn met de bestaansreden van de organisatie.'

Peter Gouw, projectmanager NEXUS Nederland B.V. 

Downloads

'Met een goed team en projectmatige aanpak worden mooie resultaten opgeleverd in korte tijd.

 

De ideale projectleider houdt altijd het 'waarom' van het project in het oog. De iets mindere projectleider houdt vooral van afgebakende, duidelijk omschreven projecten. Terwijl de ideale projectleider ook in de gaten houdt of de oorspronkelijke doelstellingen van het project nog steeds gelden. De markt verandert snel en uiteindelijk is een succesvol project niet het project dat per se de vooraf omschreven doelstelling haalt - die kan alweer achterhaald zijn - maar het project dat iets bijdraagt aan het succes van het bedrijf.'
Gerrit van Suijdam, projectleider digitale statusvoering en ordermanagement MC Groep

 

 

Downloads

Tijdens de workshop projectmanagement doorloopt u in één dag een de basisbegrippen het gebied van projectmanagement. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de best practice PRINCE2. Eén van de belangrijkste leerdoelen van deze training is dat u in één dag tijd, in groepsverband, de verschillende fasen van een project doorloopt. U krijgt hierbij de gelegenheid een actieve rol te spelen. Zo wordt op speelse wijze kennis en ervaring rondom projectmanagement op u overgebracht. Hierbij wordt de theorie afgewisseld met voorbeelden en best practices uit de praktijk. U krijgt inzicht in de meest gemaakte fouten in projectmanagement maar ook in de meest creatieve oplossingen.

 

Deze workshop is uitermate geschikt voor medewerkers van een zorgorganisatie die betrokken zijn bij een ICT-project. De workshop wordt gegeven door een van onze ervaren projectmanagers.

 

Downloads

In de afgelopen jaren heeft NEXUS geïnvesteerd in het verder professionaliseren van de implementatie- methodiek. Dit heeft geresulteerd in het SIM-model (Standardized Implementation Method). Een integraal raamwerk van de fasen die een implementatie doorloopt, voorzien van doelen per fase, activiteiten en duidelijke ‘deliverables’, die het mogelijk maken te volgen wat de voortgang van het project is. 

 

Elk (deel)project van NEXUS doorloopt fasen (zie afbeelding rechts). Een belangrijk onderdeel van de methodiek is de ondersteuning en het beschikbaar hebben van sjablonen. Per fase kunnen vanuit de gereedschapskist sjablonen gebruikt worden om de projectresultaten snel te realiseren.

 

Door middel van een gefaseerde methodiek wordt per deelproject een hoger niveau bereikt, de zogenoemde plateau-planning wordt toegepast.

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt