Information Technology Infrastructure Library, meestal afgekort tot ITIL, is ontwikkeld als een referentiekader voor het inrichten van de beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. ITIL is geen methode of model, maar eerder een reeks van best practices (de beste praktijkoplossingen) en concepten.

Het resultaat van procesimplementatie met behulp van ITIL is vergelijkbaar met de ISO 9000-regulering in de niet-ICT-branche, waarbij alle onderdelen van de organisatie zijn beschreven en in een bepaalde hiërarchie qua bevoegdheid/ verantwoordelijkheid zijn gerangschikt.

Downloads

BiSL is een standaard in het publieke domein sinds 2005, die wordt beheerd door de ASL BiSL Foundation, voorheen ASL Foundation. Anders dan frameworks als ASL en ITIL richt BiSL zich niet op ICT-organisaties (supply), maar juist op de gebruikersorganisatie (demand). In dit framework staat beschreven, hoe een gebruikersorganisatie ervoor kan zorgen dat informatievoorziening adequaat werkt, hoe men behoeften in het bedrijfsproces vertaalt naar ICT-oplossingen en niet-ICT-oplossingen, hoe men de informatievoorziening en ICT-dienstverlening vanuit een gebruiksoptiek stuurt en hoe men de informatievoorziening op lange termijn vormgeeft. 

 

Het BiSL-raamwerk omvat 23 taken op richtinggevend, sturend en uitvoerend niveau en wordt ondersteund door een aantal best practices, waarmee men invulling kan geven aan functioneel beheer en informatiemanagement binnen een organisatie. Het raamwerk wordt al door diverse grote Nederlandse organisaties gebruikt en toegepast en sluit aan op de procesframeworks ASL en ITIL.

Downloads

In de afgelopen jaren heeft NEXUS geïnvesteerd in het verder professionaliseren van de implementatie- methodiek. Dit heeft geresulteerd in het SIM-model (Standardized Implementation Method). Een integraal raamwerk van de fasen die een implementatie doorloopt, voorzien van doelen per fase, activiteiten en duidelijke ‘deliverables’, die het mogelijk maken te volgen wat de voortgang van het project is. 

 

Elk (deel)project van NEXUS doorloopt fasen (zie afbeelding rechts). Een belangrijk onderdeel van de methodiek is de ondersteuning en het beschikbaar hebben van sjablonen. Per fase kunnen vanuit de gereedschapskist sjablonen gebruikt worden om de projectresultaten snel te realiseren.

 

Door middel van een gefaseerde methodiek wordt per deelproject een hoger niveau bereikt, de zogenoemde plateau-planning wordt toegepast.

Downloads

'Agile' betekent letterlijk: behendig, lenig. In de ICT staat het voor softwareontwikkeling in korte overzichtelijke perioden van vaak niet meer dan een maand, soms zelfs hooguit een week. Deze perioden heten 'iteraties' en zijn als het ware kleine projecten op zich zelf.

 

Het ontwikkelteam werkt bij Agile ontwikkeling onderling zeer intensief samen, communiceert persoonlijk met elkaar en veel met andere belanghebbenden in het project. Het team probeert aan het einde van iedere iteratie vrijwel altijd iets bruikbaars op te leveren. Na iedere iteratie heroverwegen de ontwikkelaars de projectprioriteiten.

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt